Wetgeving waterbodems
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Deze brochure benoemt alle relevante wetgeving die te maken heeft met archeologie en waterbodems.

Zo komt onder meer de Monumentenwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet en de Wet milieubeheer aan de orde. Van deze wetten is systematisch op een rij gezet welke regels van toepassing zijn op archeologie en waterbodems.

Buiten beeld

Volgens de Monumentenwet en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een gemeente verplicht om in een bestemmingsplan rekening te houden met de in de bodem aanwezige en de te verwachten archeologische waarden. Dit geldt ook voor archeologische resten in alle wateren in het gemeentelijk grondgebied. Bij het vormgeven van het gemeentelijk archeologiebeleid en het verankeren van dit beleid in bestemmingsplannen, blijft de waterbodem nog vaak buiten beeld. Daardoor wordt bij ontwikkelingen niet altijd rekening gehouden met het erfgoed onder water of in voormalige waterbodems. Zo verdwijnen ongezien sporen uit ons maritieme verleden.

Voor wie

Deze brochure is voor beleidsmakers bij de gemeente die te maken hebben met archeologie onder water.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014