Vragen over Malta

Parallel aan de evaluatie van de Archeologiewetgeving heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie studies uitgevoerd die een antwoord geven op drie vragen over ‘Malta’.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg bundelt de drie studies. De eerste onderzoeksvraag was: Wat heeft het ‘Malta-onderzoek’ aan nieuwe kennis opgeleverd? Het blijkt dat het Malta-onderzoek veel belangrijke informatie over ons verleden oplevert, maar dat de interpretatie van deze informatie nog te vaak blijft liggen. Daarbij vindt synthese van de kennis meestal buiten de opgravingsrapporten plaats.

Sluipende degradatie en vrijstellingsgrenzen

Het tweede onderzoek gaat over de gevolgen van sluipende degradatie zoals verdroging, hellingerosie, agrarisch gebruik en verspoeling voor het erfgoed in situ. Een van de aanbevelingen is om de effecten van degradatie vast te stellen door een nulmeting uit te voeren bij elk archeologisch onderzoek, en per archeologische regio de verstoringsdiepte in kaart te brengen.

Het laatste onderzoek betreft de maatregel van overheden om ingrepen in de bodem tot een bepaald oppervlak te kunnen vrijstellen van archeologisch onderzoek. Het blijkt dat een groot deel van de gemeenten eigen vrijstellingsgrenzen heeft vastgesteld. Verstoorders binnen historische kernen en AMK-terreinen zullen doorgaans wel meer ‘hinder’ ondervinden van vrijstellingsgrenzen dan in het buitengebied.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, erfgoedprofessionals en beleidsmakers bij overheden.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196
Redactie: R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os & L. Theunissen
ISBN: 978-90-5799-183-7
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011