Verkenning Monitor Landschap
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

In deze publicatie wordt de haalbaarheid onderzocht van een breed gedragen, duurzaam systeem voor landschapsmonitoring.

Het cultuurlandschap verandert continu. De afgelopen decennia hebben die veranderingen op veel plaatsen geleid tot een achteruitgang van de cultuurhistorische waarden, belevingswaarde, recreatieve toegankelijkheid en biodiversiteit. Dat weten we omdat het landschap plaatselijk wordt gemonitord. Omdat de veranderingen relatief langzaam gaan, is meten essentieel; als we dat niet doen, voltrekken de veranderingen en achteruitgang zich ongemerkt. Op dit moment wordt het Nederlandse landschap nog niet gebiedsdekkend en integraal gemonitord, maar incidenteel en fragmentarisch. Deze verkenning onderzoekt de haalbaarheid van een integrale monitoring en laat zien hoe zo’n monitor opgezet zou kunnen worden.

Meten is weten

In deze verkenning wordt gekeken naar ervaringen met landschapsmonitoring uit het recente verleden. Ook wordt specifiek ingezoomd op de betekenis van landschapsfotografie voor landschapsmonitoring. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokken organisaties en experts. Verder is een inventarisatie opgenomen van monitorsystemen, in binnen- en buitenland. Aan de hand van deze informatie worden aanbevelingen gegeven over een landsdekkend monitorsysteem, zoals welke indicatoren van belang zijn, hoe en wanneer te meten en een inschatting van de kosten.

Voor wie

Deze publicatie is voor overheden, landschapsonderzoekers en terreinbeheerders.

Colofon

Auteurs: A. Koomen, B. Pedroli, W. Nieuwnhuizen
©Wageningen Environmental Research, 2018

Taal

Nederlands