Verkenning energielandschappen en erfgoed

Met deze verkenning wordt onderzocht hoe nieuwe energietechnieken samen kunnen gaan met cultuurhistorisch erfgoed.

Deze publicatie biedt een inventarisatie van diverse energieprojecten die gerelateerd zijn aan erfgoed. Uitgangspunt bij deze projecten is dat duurzame energie geen storende factor wordt, maar juist een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van ons cultuurlandschap. Aan de hand van voorbeelden wordt onderzocht op welke manier deze ruimtelijke kwaliteit tot stand kan komen. Niet alleen zonne-, wind- en bio-energie maar ook andere vormen, zoals waterkracht en omgevingswarmte komen aan de orde. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de beleidsdoelen van het Rijk.

Energielandschap en erfgoed

Duurzame energie is energie gewonnen uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen zijn onuitputtelijk wanneer gebruik gemaakt wordt van de wind, zon of van aardwarmte of omgevingswarmte. Duurzame energie kan ook gemaakt worden uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa. Omwille van het milieu en de eindigheid van fossiele brandstoffen, moet duurzame energie een groter deel gaan uitmaken van onze energieproductie. Voor Nederland liggen de belangrijkste kansen bij windenergie, zonne-energie en biomassa. Deze opgave heeft impact op het landschap, en daarmee op het cultureel erfgoed. In deze verkenning is deze relatie uitgewerkt.

Voor wie

Deze publicatie is voor professionals werkzaam in de energiesector, beleidsmakers en erfgoedspecialisten.

Colofon

Tekst: Muilwijk Landschap Advies
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
© Muilwijk Landschap Advies, 2012

Taal

Nederlands