Vergunningvrij
Mediatype: 

Bepaalde activiteiten met betrekking tot rijksmonumenten zijn vergunningvrij. Deze brochure laat zien voor welke activiteiten dit precies geldt.

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verschillende vergunningen en ontheffingen samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Voor gewoon onderhoud, gericht op het behouden van wat er is, en een aantal wijzigingen aan rijksmonumenten is geen omgevingsvergunning nodig. Verder is het bouwen in, aan of op een monument (rijks, provinciaal of gemeentelijk) niet vergunningplichtig mits het om onderdelen gaat die uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde hebben. Ook voor het bouwen in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en voor inpandige veranderingen en bepaalde activiteiten op achtererven is geen vergunning meer nodig. Waar precies de grenzen liggen, maakt deze brochure aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk.

Update

In deze versie 2.2 zijn kleine aanpassingen gedaan t.o.v. versie 2.1 uit 2016. In de versie 2.1 uit 2016 werd in de tekst een scherper onderscheid aangebracht tussen de Wabo-activiteit wijzigen van een rijksmonument en de Wabo-activiteit bouwen in, aan, op of bij monumenten t.o.v. de oorspronkelijke versie uit 2011. Ook is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van 1 november 2014 met betrekking tot vergunningvrij bouwen in stads- en dorpsgezichten meegenomen.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor zowel monumenteigenaren als voor professionals, zoals architecten, aannemers en vergunningverleners bij de gemeente.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018, versie 2.2