Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda

Een synthese van drie onderzoeken naar de relatie tussen (stedelijke) ontwikkelingen en bodemdaling.

De oude binnenstad van Gouda zakt door de inklinkende zachte veenbodem. Omdat de meeste historische woningen en gebouwen uit de 16de tot de 20ste eeuw los op deze ondergrond gefundeerd zijn, is het noodzakelijk om het waterpeil steeds verder te verlagen. Dit brengt risico’s met zich mee, zoals schade aan panden en infrastructuur. We hebben op dit moment nog te weinig inzicht in het samenspel van de factoren en activiteiten die de snelheid van bodemdaling beïnvloeden. Dit onderzoek richt zich dan ook op de invloed van stadsuitbreidingen door de eeuwen heen op het waterbeheer in de stad. Daarnaast komen de historische effecten van de extra draaglast van de stadsbebouwing op de bodem en de stadswaterhuishouding aan de orde. Tot slot wordt gekeken naar de rol die de verstening van de stad heeft gespeeld bij de wijze waarop woningen werden gefundeerd.

Stevige stad op slappe bodem

Deze publicatie is een initiatief van de coalitie Stevige stad op slappe bodem. Dit samenwerkingsverband beoogt om met een groot aantal partijen en bewoners samen te werken aan technische oplossingen voor een toekomstbestendige binnenstad van Gouda en te onderzoeken welke oplossingen bruikbaar zijn voor andere historische binnensteden.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, waterschappen, Rijkswaterstaat, archeologen en andere erfgoeddeskundigen

Colofon

Auteur: Nico W. Willemse (RAAP)
ISBN/EAN: 978-90-5372-116-2
© Coalitie Sterke Stad op Slappe Bodem, 2018

Taal

Nederlands