Scheepswrak De Ravage

Het 17e- eeuwse scheepswrak De Ravage dat in Almere in 1980 met een ophogingspakket werd afgedekt, is sindsdien niet verder gedegradeerd.  

Dat blijkt uit deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) die de resultaten beschrijft van een in 2014 uitgevoerd veldonderzoek. Er is onderzocht of dit archeologische rijksmonument bedreigd wordt door de huidige grondwaterstand. Boor- en sondeeronderzoek heeft aangetoond dat het scheepswrak sinds de afdekking in 1980 niet meer aan hevige degradatie heeft blootgestaan. Er zijn dus geen aanvullende beschermingsmaatregelen nodig. Wel moet het huidige grondwaterpeil worden gehandhaafd en de vegetatie ter plekke worden onderhouden. Riet of eenjarige planten vormen geen probleem, maar boomgroei moet worden vermeden, omdat de wortels het wrak kunnen beschadigen. 

Niet-ingekuilde scheepswrakken

Het project Topsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed richt zich op het duurzaam behoud van bedreigde monumenten. Binnen dit project wordt onder andere onderzoek gedaan naar de status van conservering van beschermde monumenten. Hieronder vallen ook 2 niet-ingekuilde scheepswrakken in Flevoland, waaronder De Ravage. Met inkuilen wordt de grondwaterstand ter plaatse van het schip kunstmatig verhoogd; een conserveringsmaatregel die voor scheepswrak De Ravage vooralsnog niet noodzakelijk is.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor archeologen, de gemeente Almere als grondeigenaar en beheerder van het rijksmonument en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met (maritieme) archeologie. 

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 230
Auteurs: M. van der Heiden, D.J. Huisman
ISBN/EAN: 9789057992384
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015