Ruimte voor de Rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015

Deze publicatie geeft een overzicht van het archeologische onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier.

In de uiterwaarden van de Rijntakken ligt een rijk en divers bodemarchief met vooral resten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Er zijn veel type vindplaatsen onderzocht waar tot dan toe nog maar weinig archeologisch onderzoek naar was gedaan, zoals historische dijken en kribben, steenfabrieken en andere resten van uiterwaard-gerelateerde activiteiten uit het verleden. Ook zijn er unieke topvondsten gedaan zoals een goed bewaard gebleven Koggeschip bij Kampen, een compleet laatmiddeleeuws kasteel te Lent en een groot kampement uit het Mesolithicum in het tracé van het Reevediep.

Ruimte voor de Rivier

In de periode 2000 – 2015 is door diverse partijen samengewerkt om de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied te vergroten. Met het programma Ruimte voor de Rivier is ruim 12.000 hectare aan rivierverruimende maatregelen uitgevoerd, met als reëel risico dat er zowel boven als onder de grond cultureel erfgoed zou moeten wijken. Deze publicatie bundelt de resultaten van het archeologisch vooronderzoek, dat in het kader van de werkzaamheden werd uitgevoerd. Niet alleen de onderzoeksresultaten maar ook het proces is onder de loep genomen, resulterend in aanbevelingen voor toekomstige vergelijkbare ruimtelijke projecten.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, erfgoedprofessionals, (amateur)archeologen en andere geïnteresseerden.

Colofon

Auteur Nico W. Willemse (RAAP) m.m.v. Erik Verhelst (dijkteruglegging Lent)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Liesbeth Theunissen, Ellen Vreenegoor, Menno van der Heijden
Tekstredactie: Caroline Hom (RAAP)
© Rijkswaterstaat, 2016

Taal

Nederlands