Rijksmonumenten in de omgevingsvergunning: handleiding voor de gemeente

De monumentenvergunning is per 2012 opgegaan in de omgevingsvergunning. Deze brochure schetst de vergunningprocedure bij rijksmonumenten voor medewerkers van gemeenten.

De omgevingsvergunning komt voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en vervangt in totaal 25 vergunningen en toestemmingen. De aanvrager kan hiervoor online terecht bij één loket, het Omgevingsloket Online (OLO). Voor het meeste (klein) onderhoud van monumenten is geen vergunning meer nodig. Denk aan schilderwerk in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten en onderhoud aan het dak door riet bij te stoppen of enkele dakpannen te vervangen. Groot onderhoud, sloopwerkzaamheden en een wijziging van de functie vallen wel onder de Omgevingswet. In deze brochure wordt het gehele traject toegelicht, van de benodigde gegevens bij een aanvraag tot de criteria voor toewijzing of weigering van een vergunning. Ook de procedures die gelden voor bijzondere gevallen, zoals kerkelijk erfgoed en archeologische rijksmonumenten zijn beschreven.

Wie doet wat

De gemeente neemt in bijna alle gevallen de aanvraag voor een omgevingsvergunning zelf in behandeling. Er zijn echter uitzonderingen. Bij risicovolle projecten of ontwikkelingen met een gemeente-overstijgend belang kunnen ook Gedeputeerde Staten van de provincie of een minister het bevoegd gezag zijn. In een aantal gevallen is de gemeente verplicht om advies in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente is wel altijd verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning.

Voor wie

Deze brochure is voor medewerkers van gemeenten die te maken hebben met de omgevingsvergunning.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mei 2012