Op Verkenning. Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier
Mediatype: 

Deze rapportage is een verkenning naar het Nederlands militair erfgoed uit de periode 1815-1989. Welke gebouwen, landschappelijke elementen en objecten in de land- en waterbodem maken deel uit van dat erfgoed?

Het doel van deze Verkenning Militair Erfgoed is om te kijken of er thema’s of aspecten binnen het militaire erfgoed van Nederland zijn die niet of niet voldoende beschermd zijn voor de toekomst. Er is uitgegaan van tien verhaallijnen die ervoor zorgen dat het militair erfgoed in een context van historische ontwikkelingen wordt geplaatst:

 1. Staatsvorming en -bedreiging
 2. Nederlandse rol in ontwikkeling Internationaal recht
 3. Ontwikkeling militair apparaat
 4. Nederlands koloniaal verleden
 5. Maatschappij en krijgsmacht
 6. Eerste Wereldoorlog
 7. Nederland als toevluchtsoord
 8. Tweede Wereldoorlog:
  • Bezetting, strijd en bevrijding
  • Collaboratie en verzet
 9. Koude Oorlog
 10. Nederlandse missies over de wereld tot 1989

Land van linies

Uit de verkenning komt naar voren dat Nederland een land is van linies: landweren, waterlinies en stellingen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse verdedigingslinies is beschermd als rijksmonument. Veel van het rijksbeschermde militaire erfgoed dateert uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zien we dat de ontwikkeling van het militair apparaat goed is vertegenwoordigd in het monumentenbestand. Nederlands-Indië, de Koude Oorlog en de bijdragen aan VN-missies hebben in verhouding weinig zichtbare monumentale sporen in Nederland achtergelaten. Deze aspecten van militaire geschiedenis verdienen aandacht en onderzoek en een bepaalde mate van bescherming voor de toekomst.

Voor wie

Dit rapport is voor beleidsmakers ruimtelijke ordening, erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de cultuurhistorische waarde van militair erfgoed.  

Colofon

Werkgroep Verkenning: Iris Contant, Jan van Doesburg, Menne Kosian, Wim van Meggelen, Martijn Oldenhave, Marc Stappers, Nadine van Tijn, Ben de Vries en René Wokke.
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019

Taal

Nederlands