Onderzoek herstel Watermolenlandschappen Aa en Maas

Het onderzoek/eindrapport richt zich op de inventarisatie van 17 watermolenlandschappen binnen het beheergebied van het Waterschap Aa en Maas. De speciaal ontworpen inventarisatie- en selectiemethodiek maakt het mogelijk om op zowel landschapskenmerken, erfgoedwaarden en actuele waterschapstaken een beoordeling te geven van deze voormalige watermolenlandschappen. En om na te gaan of het herstel/hergebruik van watererfgoed op voor het waterschap aanvaardbare locaties kan bijdragen aan de wateropgaven binnen het Deltaprogramma. Hieruit is een rangschikking ontstaan op geschiktheid voor toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

Aanleiding

Binnen het beheergebied van het waterschap Aa en Maas (WAM) is een grote diversiteit aan cultuurhistorische waarden aanwezig in de vorm van watererfgoed. Dit erfgoed bestaat onder meer uit beken, kanalen, sluizen, dijken, gemalen, inlaatwerken, watermolens forten en bruggen. Het waterschap zoekt naar manieren om dit watererfgoed op effectieve wijze in te passen binnen bestaande of toekomstige inrichtingsprojecten.

Voor wie

Voor beleidsmakers ruimtelijk beleid, (water)erfgoedprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in ruimtelijke ordening.

Colofon

Auteurs

  • Akke de Vries-Oosterveen - “De Waterfabriek”- voor erfgoedvragen
  • Hans de Mars - Royal HaskoningDHV
  • Sjaak Dehing - BAT Bureau Aangepaste Technologie B.V.

Opdrachtgevers

  • Waterschap Aa en Maas
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Taal

Nederlands