Nederlands cultuurlandschap in vier tijdlijnen

Vier tijdlijnen visualiseren de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap aan de hand van vier thema’s: water, energie, steden en verkaveling (agrarisch landschap).

Deze tijdlijnen geven inzicht in het historisch verloop en bieden inspiratie voor huidige en toekomstige ontwikkelingen en ingrepen in het landschap.

Energie-, water-, kavel- en stedenland

Het Nederlandse energielandschap is in een aantal eeuwen flink veranderd. Nederland Energieland brengt deze veranderingen in beeld, en laat zien hoe we deze veranderingen zijn gaan waarderen. Ook de huidige energietransitie komt aan bod. Het tweede thema is water. Nederlanders hebben een ambivalente verhouding met het water, dat enerzijds een bron van economische bloei en anderzijds een bedreiging voor de veiligheid was. De tijdlijn Nederland Waterland schetst dit dilemma in vogelvlucht. Een andere factor die het cultuurlandschap enorm heeft beïnvloed, is de landbouw, die van oudsher de drijvende kracht is achter allerlei inrichtingsprocessen. In Nederland Kavelland wordt uiteengezet hoe verschillende ontginningsvormen het aanzien van het landelijk gebied hebben bepaald. Het laatste thema gaat over verstedelijking. Nederland is van oudsher een van de meest verstedelijkte gebieden in Europa. De tijdlijn Nederland Stedenland laat onder meer zien hoe we door de eeuwen zijn omgegaan met perioden van groei en krimp.

Voor wie

Deze publicatie is voor professionals in de ruimtelijke ordening en anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurlandschap.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands