Karakterschetsen; Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte

De Nationale Onderzoeksagenda brengt bestaande erfgoedkennis in kaart, verduidelijkt onderzoeksthema’s en zet voor de komende jaren zes programmalijnen uit.

In de hedendaagse erfgoedzorg zijn economisch belang, culturele waarde en sociale vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cultuurhistorische belangen spelen een veel grotere rol in ruimtelijke ontwikkeling en planvorming dan voorheen. In deze context groeit de vraag naar kennisontwikkeling. Om in deze behoefte te voorzien is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nationale onderzoeksagenda samengesteld. Deze agenda daagt uit, mobiliseert en geeft richting aan het nationaal erfgoedonderzoek. Op basis van deze onderzoeksagenda wordt een onderzoeksprogramma samengesteld. 

Drie erfgoedbenaderingen

In de onderzoeksagenda worden drie erfgoedbenaderingen benoemd die na elkaar tot ontwikkeling zijn gekomen en nu naast elkaar bestaan: ‘sector’, ‘factor’ en ‘vector’. Ook wordt de huidige stand van kennis geïnventariseerd. Deze inventarisatie laat zich vertalen tot onderzoeksthema’s van de toekomst. Deze onderzoeksthema’s vormen de kern van de agenda. Vervolgens zijn zes programmalijnen benoemd. Aan de hand van deze programmalijnen kan het onderzoek over erfgoed en ruimte in de periode 2013-2020 worden georganiseerd.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor professionals op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening en beleidsmakers bij overheden.

Colofon

Bijdragen: Prof. dr. ir. Joks Janssen (Wageningen Universteit), Prof. ir. Eric Luiten (Technische Universiteit Delft), Prof. dr. Hans Renes (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. dr. Jan Rouwendal (Vrije Universiteit Amsterdam), Drs. Olga Faber (RCE), Dr. Cees-Jan Pen (Platform31), Eva Stegmeijer MSc (Platform31/RCE)
Redactie: Drs. Peter Paul Witsen – Bureau Westerlengte
ISBN/EAN: 9789057992223
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013