Kansen voor cultuurlandschappelijk erfgoed in het GLB Quick Scan

In deze publicatie is onderzocht hoe de zorg voor cultureel erfgoed een groter onderdeel kan zijn binnen de bedrijfsvoering van de agrarische sector.

Nederland bestaat voor 65% uit landbouwgrond. De agrarische sector is daarmee een belangrijke factor voor het landschap. Ontwikkelingen in de landbouw beïnvloeden ook de aanwezige landschapselementen, archeologische vindplaatsen en historische gebouwen. De agrarische sector wordt gestimuleerd om rekening te houden met deze waarden in hun bedrijfsvoering. Met de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie ontstaan (mogelijk) nieuwe kansen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 'vergroeningseisen' die aan inkomensondersteuning worden gesteld, of door het zogenaamde 'plattelandsontwikkelingsprogramma' (POP3).

Levend landschap

Deze publicatie is het resultaat van een quick scan naar kansen om de zorg voor erfgoed een grotere rol te kunnen geven in de agrarische sector. De quick scan is gedaan in het kader van de uitvoering van het deelprogramma Levend Landschap van de Visie Erfgoed en Ruimte (VER). Deze VER geeft de ambitie van het Rijk weer om erfgoed te benaderen als onlosmakelijk onderdeel van ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Het deelprogramma Levend Landschap richt zich op het gebiedsgericht verknopen van belangen op het gebied van economie, ecologie en erfgoed.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor ruimtelijke beleidsmakers bij overheden en erfgoedprofessionals die te maken hebben met erfgoed en ruimtelijke planvorming.

Colofon

Tekst: Annemieke van den Berg
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Dienst Landelijk Gebied, 2014