Jurisprudentie op het gebied van erfgoed en ruimte

Op het gebied van erfgoed en ruimte is een groot aantal uitspraken gedaan door rechtbanken en de Raad van State. Het bindende karakter van deze uitspraken is van belang aangezien het bepalend en richtinggevend is voor de manier waarop de wet geïnterpreteerd dient te worden in de dagelijkse praktijk.

Belangrijkste gerechtelijke uitspraken

In het rapport “Jurisprudentie op het gebied van erfgoed en ruimte” staan samenvattingen van de belangrijkste gerechtelijke uitspraken die de Raad van State heeft gedaan in de periode 2003 – 2016. De beroepzaken hebben betrekking op het vaststellen van nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen voor sloop of nieuwbouw, de reikwijdte van de vergunningplicht en in enkele gevallen het aanwijzen van monumenten. De uitspraken hebben betrekking op alle categorieën onroerend erfgoed: archeologie, beschermde stads- en dorpsgezichten, gebouwde monumenten, buitenplaatsen en cultuurlandschap. Ze gaan altijd over concrete gevallen en plaatselijke omstandigheden die ook elders kunnen voorkomen.

Voor wie

Dit rapport is interessant voor professionals werkzaam op het domein van erfgoed en ruimte.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Niels van de Kamer, 2013 - 2016
Redactie: Els Romeijn en Iepie Roorda, 2017
Beelden: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Jos Stover

Taal

Nederlands

Taal

Nederlands