Identificatie van twee prehistorische grafvelden op de Brunsummerheide

Tijdens dit archeologische veldonderzoek op de Brunsummerheide, zijn twee prehistorische grafmonumenten geïdentificeerd.

In dit spievormige bosperceel aan de Heiweg liggen minimaal tien heuvels. Twee daarvan zijn tijdens dit onderzoek aangemerkt als oudtijds opgeworpen heuvellichamen. Op basis van de landschappelijke ligging is het zeer aannemelijk dat het gaat om prehistorische grafmonumenten, waarschijnlijk uit de late prehistorie. Voor Zuid-Limburg geldt dat prehistorische begraafplaatsen vrij zeldzaam zijn. Er is relatief weinig over deze periode bekend. Dat maakt dat een zorgvuldig beheer van het bosperceel met de heuvels zeer gewenst is. Het rapport sluit af met een aantal concrete adviezen voor het beheer en directe omgeving.

Trapsgewijze methodiek

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op verzoek van Natuurmonumenten. Het onderzoek vond plaats op twee locaties op de Brunssummerheide waar grafvelden uit de late prehistorie (grafheuvels/urnenveld) werden vermoed. De vraag was of het inderdaad oudtijds opgeworpen heuvels zijn, en – als dat het geval was – wat de adviezen zijn voor een goed beheer op maat. Door het toepassen van een trapsgewijze methodiek, specifiek toegesneden op het herkennen van heuvels die in het verre (prehistorische) verleden zijn opgeworpen, is een aantal verhevenheden op één terrein met de boor onderzocht.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Limburg.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 20
Redactie: Liesbeth Theunissen, Jan-Willem de Kort en Cees van Rooijen
ISBN: 978 90 5799 179 0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011

Taal

Nederlands