Hooggespannen verwachtingen; een verkenning van de kwaliteit van de gespecificeerde archeologische verwachting in standaardrapporten van bureauonderzoek

Na een inventarisatie van 58 bureauonderzoeken blijkt dat in het merendeel een apart hoofdstuk over de gespecificeerde verwachting is opgenomen. Vaak zijn deze verwachtingen echter onvolledig.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) laat de resultaten zien van een steekproef uit 2012 van archeologische bureauonderzoeken. Een belangrijke uitkomst is dat in 56 van de 58 rapporten een apart hoofdstuk over de gespecificeerde verwachting is opgenomen, conform de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Daar staat tegenover dat de gespecificeerde verwachting vaak onvolledig wordt gepresenteerd. Niet alle eigenschappen die in de KNA zijn vermeld, worden daadwerkelijk onderzocht.

Nieuwe kwaliteitseis

Als de archeologische verwachtingen niet duidelijk zijn omschreven, levert dat problemen op. Om de gespecificeerde verwachting te kunnen toetsen in een inventariserend veldonderzoek, moeten er adequate methoden, technieken en strategieën worden gekozen. Dat kan alleen als de juiste gegevens over de archeologische verwachtingen beschikbaar zijn. Daarom wordt aanbevolen om in de KNA een nieuwe kwaliteitseis op te nemen. Deze eis schrijft voor dat alle eigenschappen (datering, complextype, enz.) die in de KNA worden genoemd voor het opstellen van een archeologische verwachting, ook daadwerkelijk in de gespecificeerde verwachting aan de orde worden gesteld.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en andere erfgoedprofessionals die zich bezighouden met archeologisch bureauonderzoek.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 212
Auteur/projectleider: E. Rensink
ISBN/EAN: 9789057992049
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012