Het Maasdal tussen Eijsden en Mook

Het Maasdal bevat een rijkdom aan archeologische vindplaatsen met informatie over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis door de eeuwen heen.

Deze vindplaatsen stammen uit de steentijd tot de nieuwe tijd:  zo zijn nog grotendeels gave jachtkampementen uit het mesolithicum, huisplattegronden uit het neolithicum en de bronstijd, grafvelden met monumentale greppelstructuren uit de ijzertijd, rurale nederzettingen met en zonder steenbouw uit de Romeinse tijd, terreinen voor ambachtelijke productie uit de middeleeuwen en kilometers aan loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De met sedimenten afgedekte landschappen langs de Maas hebben grote potentie om de nog bestaande kennislacunes verder in te vullen en nieuwe vragen te beantwoorden.

Malta-onderzoek

Deze synthese beschrijft de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het Maasdal in Limburg en het aangrenzende Noord-Brabantse deel en is vooral gebaseerd op 380 Maltarapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014. Het onderzoeksgebied betreft het Maasdal op Nederlands grondgebied tussen Eijsden en Mook. Het gaat om een oppervlakte van 432 km2 dat twintig gemeenten omvat. Het doel van dit onderzoek was een grote hoeveelheid gegevens aan archeologische rapporten te onttrekken en in samenhang te interpreteren.

Oogst voor Malta

De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van al uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Opgravingsgegevens worden op die manier omgezet in kennis en op basis van deze nieuwe kennis worden vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie beantwoord en nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezig houden met de archeologie in de zuidelijke provincies. 

Een papieren versie van deze publicatie is aan te schaffen via SPA uitgevers.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 60
Redactie: E.A.G. Ball, L.A. Tebbens & C.M. van der Linde
Auteurs: E.A.G. Ball (BAAC), I.J. Cleijne (BAAC), A.M.J.H. Huijbers (BAAC), C.F. Jeneson, P.P.J. Kimenai (BAAC), C.M. van der Linde (BAAC), J.R. Mooren (BAAC), L.A. Tebbens (BAAC), L.B.M. Verhart (Stone Age), J.F. van der Weerden (BAAC), J.M.J. Willems (BAAC).
Projectleiders: E.A.G. Ball & C.M. van der Linde
ISBN/EAN: 9789057992919
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands