Het maakbare land. Ruilverkaveling, nieuw land en landontginning in de wederopbouwperiode (1940-1965)

Na de Tweede Wereldoorlog werd het landelijke gebied op grote schaal heringericht. Deze publicatie geeft een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen in de jaren 1940 – 1965.

Op het platteland leidden ruilverkavelingen tot de herinrichting van honderdduizenden hectares cultuurgrond. Aanleiding voor deze grootschalige ingrepen waren oorlogsschade en de gevolgen van de watersnoodramp van 1953. Maar de veranderingen kwamen ook voort uit de behoefte om het platteland efficiënter in te richten en te moderniseren. Ook ging Nederland door met de aanleg van nieuw land en de ontginning van ‘woeste gronden’. Een bijzondere gebeurtenis met veel impact op het landschap, was de uitvoering van de Deltawerken. In dit rapport worden de ruimtelijke ontwikkelingen in veertien landelijke gebieden belicht, waarvan er acht zijn aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang.

Herkenbaar op gebiedsniveau

In dit rapport worden de ruilverkavelingen, ontginningen en droogmakerijen uit de wederopbouw onder de loep genomen om na te gaan welk belang ze hebben voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het landschap is immers continu aan verandering onderhevig. Door de kwaliteiten van dit soort gebieden in beeld te brengen, kunnen heldere keuzes worden gemaakt om deze karakteristieke landschappen op gebiedsniveau herkenbaar te houden.

Voor wie

Deze publicatie is voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in de wederopbouwperiode en de totstandkoming van ons cultuurlandschap.

Colofon

Auteur: A.F.J. Niemeijer
Redactie: A.M. Blom en F.P. Buchner (programmaleider Wederopbouw)
Technische redactie: E. Beukers
ISBN/EAN: 9789057992667
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands