Handreiking buitendijks erfgoed

Deze brochure vertelt het verhaal van ons maritieme verleden buiten de dijken en laat zien hoe we met dit type erfgoed om kunnen gaan in het noordelijk kustgebied. 

Buitendijks erfgoed was tot voor kort een grote onbekende in het erfgoedbeleid. Met behulp van deze Handreiking kunnen gemeenten de cultuurhistorische waarden van dit erfgoed inventariseren en meewegen bij het maken van plannen en beleid voor de ruimtelijke omgeving. De brochure biedt informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied en het type cultuurhistorie dat zich langs de kust, buitendijks in en onder water bevindt. Met  praktische informatie over de wettelijke kaders en waarderingscriteria.

Karakter en inspiratie

Een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis heeft zich op of aan het water afgespeeld. Onder het buitendijks erfgoed verstaan we zowel zichtbare objecten zoals vuurtorens, lichtbakens, peilschaalhuisjes, als onder water verdwenen resten van bewoning, schepen en vliegtuigen.
Dit erfgoed kan het culturele karakter van de omgeving versterken en inspiratie bieden voor toerisme en recreatie. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de omgang met het erfgoed binnen het eigen grondgebied. Dat geldt ook voor het erfgoed in alle wateren binnen het gemeentelijk grondgebied.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor opdrachtgevers van cultuurhistorisch onderzoek en voor beleidsmakers zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Colofon

Auteurs: Aukje Mennens (Libau Groningen en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân) en Lianne Wilmink (masterstudent Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen).
Afbeeldingen: Jos Stöver, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | erfgoedfoto.nl, tenzij anders vermeld.
Financiële ondersteuning: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten Oldambt, Eemsmond, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen, Súdwest-Fryslân, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
Projectbegeleiding: Marie-Catherine Houkes en Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Dick Bloemhof (Steunpunt Monumentenzorg Fryslân) en Theo Hoek (Libau Groningen).
Verder werd inhoudelijke medewerking verleend door:
Menne Kosian, Henk Weerts, Bjørn Smit, Johan Opdebeeck en Truus Veldhuis (allen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014