Getekend door de tijd; archeologisch onderzoek tijdens de restauratie- en consolidatiewerkzaamheden aan de ruïne van kasteel Valkenburg in 2007 en 2008

Aan de hand van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek konden verschillende delen van kasteel Valkenburg opnieuw worden gedateerd en geïnterpreteerd.

Zo blijkt dat de hoefijzervormige Capruijntoren is voorafgegaan door een ronde toren, die mogelijk deel uitmaakte van de oudste ringmuur. Ook lijkt de verdwenen Wolfstoren niet op de plaats te hebben gestaan waar deze werd vermoed. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een relatief nieuw dateringsinstrument: OSL-onderzoek. Hieruit blijkt dat we de uit mergelblokken opgebouwde muren tussen 890 en 1191 n.Chr. moeten dateren. Deze gegevens stemmen niet overeen met eerdere aannames. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook aanleiding om de uitwerking van eerder gedane opgravingen opnieuw onder de loep te nemen.

Meerwaarde

Deze gegevens zijn verzameld gedurende de restauratie- en consolidatiewerkzaamheden op het terrein van de ruïne van kasteel Valkenburg. Hier zijn in 2007 en 2008 op verschillende tijdstippen archeologische waarnemingen verricht. Gelijktijdig is er een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) bevat de resultaten van het archeologische onderzoek. Naast de nieuwe gegevens over datering laat het onderzoek ook de meerwaarde van een gecombineerd bouwhistorisch-archeologisch onderzoek zien.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, architectuurhistorici, erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 187
Auteurs: J. van Doesburg en J.W. de Kort
ISBN: 978-90-5799-169-1
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010