Erfgoedbalans 2017

Eens in de vier jaar brengt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de stand van het erfgoed in beeld door middel van een Erfgoedbalans.

In deze publicatie wordt het erfgoed in de volle breedte behandeld. Het gaat om roerend erfgoed, zoals museale collecties en mobiel erfgoed, het onroerende erfgoed, zoals gebouwde en archeologische monumenten en het cultuurlandschap. Daarnaast is er aandacht voor het immateriële culturele erfgoed. Ook overstijgende thema’s als het bereik van het erfgoed en digitalisering komen in afzonderlijke hoofdstukken aan bod.

Erfgoedmonitor

De Erfgoedbalans is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Erfgoedmonitor is een website met indicatoren over de staat en voorraad van het erfgoed. Deze indicatoren zijn gebaseerd op gegevens van instanties uit het erfgoedveld, de Erfgoedinspectie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoek van de Rijkdienst zelf. De vierjaarlijkse Erfgoedbalans geeft een verdieping en een duiding aan deze feiten en cijfers in relatie tot het gevoerde beleid en de verantwoordelijkheid die de minister van OCW voor het erfgoed heeft.

Voor wie

Deze Erfgoedbalans is voor het parlement, het erfgoedveld, overheden, wetenschappers en particulieren die meer willen weten over de toestand van het erfgoed en de effecten van het gevoerde rijksbeleid.

Colofon

Tekst: Directoraat-Generaal Cultuur en Media
© Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Taal

Nederlands