Erfgoed en Ruimte. Kiezen voor karakter.

In deze brochure wordt het vervolg toegelicht van het programma Visie Erfgoed en Ruimte in de periode 2017-2018.

In de jaren 2012-2016 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in vijf programmalijnen uitvoering gegeven aan de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter. Dit programma krijgt vanaf 2017 een doorstart. In deze brochure worden de thema’s toegelicht waar het programmateam van de Rijksdienst zich de komende jaren mee bezig gaat houden. Het gaat om drie programmalijnen: water en erfgoed; transformatie van het landelijk gebied; transformatie in de stad en de krimpgebieden.

Voorsorteren op de Omgevingswet

Het programma Visie Erfgoed en Ruimte is een voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2019. In deze wet wordt onder meer de zorg voor cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving integraal geregeld. Met de Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter richt de rijksoverheid zich op het verbinden van cultureel erfgoed met ruimtelijke, economische, duurzaamheids- en veiligheidsopgaven. Denk daarbij aan de rol die erfgoed kan spelen bij waterveiligheid, verstedelijking en krimp en leefbaarheid en leegstand op het platteland.

Voor wie

Deze website is voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers bij overheden, ontwerpers en anderen die geïnteresseerd zijn in de omgang met erfgoed in de ruimtelijke ordening.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands