Een toekomst voor groen

Deze brochure laat zien hoe groen erfgoed zoals historische tuinen, buitenplaatsen, stadsparken, kloostertuinen, begraafplaatsen en forten behouden en eventueel herbestemd kunnen worden.

De maatschappelijke aandacht voor dit erfgoed en zijn ontwikkeling neemt toe en daarmee ook de wens om deze plekken voor iedereen meer beleefbaar te maken en op een eigentijdse manier in te vullen. Deze brochure geeft praktische aanwijzingen en inspirerende voorbeelden voor het behoud en hergebruik van groene monumenten. Ook worden de wettelijke instrumenten om deze plekken te beschermen op een rij gezet.

Veranderende monumenten

Nederland telt zo’n 1300 rijksbeschermde groene monumenten. Dit groene erfgoed leeft en verandert. De beplanting groeit, waardoor het beeld met de seizoenen en met de jaren wijzigt. Maar ook het ruimtegebruik in en rondom de groenaanleg ontwikkelt zich. Zo kan de onttrekking van water voor landbouw of drinkwater de grondwaterspiegel doen dalen. In stadsparken neemt het aantal recreanten toe, waardoor het groen onder druk komt te staan. In tijden van bezuiniging moeten eigenaren van landgoederen soms ook op zoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden en verdienmodellen. Dit leidt vaak tot ingewikkelde opgaven. Het is hierbij de kunst om het bijzondere karakter van het groene monument te behouden.

Voor wie

Voor gemeenten, provincies en hun adviseurs biedt de brochure aanbevelingen voor de vormgeving van een eigen monumentenbeleid. Eigenaren en tuin- en landschapsarchitecten vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

Colofon
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012