Een toekomst voor dijken

Dijken bepalen het gezicht van het Nederlandse cultuurlandschap. Deze brochure geeft praktische richtlijnen over hoe er met de cultuurhistorische waarde van dijken kan worden omgegaan.

Sinds 2012 moeten gemeenten bij bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorisch waardevolle structuren, waaronder dijken. Nederland heeft vele duizenden kilometers dijk, maar hoe bepaal je of een dijk bijzonder is? Hoe kunnen gemeenten en andere betrokkenen ervoor zorgen dat er op een verantwoorde manier met dijken wordt omgegaan? In deze publicatie worden twee groepen dijken onderscheiden; dijken met een waterkerende functie en dijkrelicten. Dijkrelicten bepalen een aanzienlijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap maar hebben hun waterkerende functie verloren.

Bedreigde dijken

Veel dijken zijn eeuwenoud en vormen karakteristieke elementen in het landschap. Het behoud van dijken wordt in toenemende mate bedreigd. De komende decennia zal de benodigde ruimte voor wonen, werken en recreatie in de lage delen van Nederland verder toenemen. Ook in de landbouw vindt een schaalvergroting plaats. Het voortbestaan van dijkrelicten komt hiermee onder druk te staan. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor stijging van de zeespiegel én lange regenvrije perioden. Veendijken en veenkaden hebben hieronder te lijden. Met al deze ontwikkelingen is het juist nu voor gemeenten van belang om waardevolle dijken een plek te geven op hun erfgoednota’s en cultuurhistorische waardekaarten.

Voor wie

Deze handleiding is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten en iedereen die betrokken is bij de omgang met dijken.

This publication is also availiable in English / deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Engels: Man-made Lowlands

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met een bijdrage van Marije Schaafsma-Tilstra (Royal Haskoning DHV)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, augustus 2013