Een scheepje op het droge

Dit onderzoek bracht de restanten van een betrekkelijk klein, goed bewaard bunscheepje uit het midden van de 16de eeuw aan het licht.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) bevat de resultaten van een waarderend onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd naar een scheepswrakje op Vlieland, Westerveld 2 gedoopt. Het betreft een klein, overnaads bunscheepje uit het midden van de 16de eeuw dat op de laagwaterlijn ligt. Door natuurlijke processen en menselijke activiteiten wordt het wrakje aangetast. Dit was aanleiding voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een waarderend veldonderzoek uit te voeren. Hieruit blijkt dat het om een behoudenswaardige vindplaats gaat.

Kwetsbaar wrakje

Het wrakje ligt er echter kwetsbaar bij. Voortschrijdende erosie door een stroomgeul in de onmiddellijke nabijheid vormt een directe bedreiging. Het advies is dan ook dat de gemeente actie onderneemt om het wrakje tegen deze erosie te beschermen of de vindplaats op te laten graven. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden door de gemeente om een selectieadvies op te stellen.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor de gemeente Vlieland, archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met maritieme archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 228
Auteurs: J. Opdebeeck en L. Koehler
Redactie: E. Beukers, Utrecht
ISBN/EAN: 9789057992704
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands