Een monument onder druk; nadere waardering van een deel van het wettelijk beschermde monument Borgharen-Pasestraat in verband met het opbrengen van een gronddepot

Naar aanleiding van de aanleg van een gronddepot is er proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Borgharen. Hieruit blijkt er weinig kans is op schade aan de aanwezige archeologische resten.

Uit het onderzoek waarvan in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) verslag wordt gedaan, blijkt dat zich in het onderzoeksgebied waarschijnlijk geen middelgroot of groot nederzettingsterrein bevindt. Verder zijn er geen sporen van graven gevonden. In het plangebied kunnen zich nog wel off -site structuren bevinden die waarschijnlijk sterk verspoeld zijn als gevolg van rivieractiviteiten. Het aanbrengen van een gronddepot zal nauwelijks enige schade toebrengen aan de aanwezige archeologische resten.

Negen sleuven

Het plangebied waarin de aanleg van het gronddepot moet plaatsvinden, valt onder het wettelijk beschermde archeologische monument Borgharen-Pasestraat. Het onderzoek had tot doel om vast te stellen welke gevolgen het gronddepot zou hebben voor de aanwezige archeologie. Hiervoor moest worden vastgesteld welke archeologische resten zich in het plangebied bevinden en wat de impact van een gronddepot op deze resten zou kunnen zijn. Het gebied is door middel van negen sleuven onderzocht. Hierbij is ook gekeken naar de landschappelijke samenstelling binnen het onderzoeksgebied. Dit laatste diende ter aanvulling van in het verleden gedaan onderzoek rond Borgharen.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 194
Auteurs: H.M.P. Bouwmeester & J.W. de Kort
ISBN: 978-90-57999-99-4
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011