Een midden-paleolithische vindplaats bij Esbeek (gem. Hilvarenbeek)

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) nr. 243 wordt verslag gedaan van het bureauonderzoek naar een midden-paleolithische vindplaats bij Esbeek (gemeente Hilvarenbeek). Het gaat om een van de rijkste en grootste oppervlaktevindplaatsen uit het midden-paleolithicum in Nederland.

Late Neanderthalers

De vondsten bestaan uit kernen en afslagen, maar ook zijn er veel vuistbijlen, tweezijdig bewerkte rugmessen (Keilmesser) en schaven, en enkele spitsen. De artefacten wijzen op kampementen van late Neanderthalers uit het Vroeg-Glaciaal en/of Midden-Pleniglaciaal (respectievelijk ca. 115.000-75.000 en ca. 60.000-40.000 jaar geleden) van de Weichsel-ijstijd. Vindplaatsen met typologisch en morfologisch vergelijkbare artefacten zijn bekend onder andere uit Noord-Brabant zelf, het aangrenzende Belgische pleistocene zandgebied (Oosthoven) en grotvindplaatsen in de Belgische Ardennen, Duitsland en Frankrijk.

In het rapport wordt ingegaan op de landschappelijke context en archeologische kenmerken van de vondsten. Het rapport sluit af met een gespecificeerde archeologische verwachting en aanbevelingen voor vervolgonderzoek met als doel het toetsen van deze verwachting.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

  • Een midden-paleolithische vindplaats bij Esbeek (gem. Hilvarenbeek). Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 243
  • Auteurs: E. Rensink & P. van Gisbergen
  • © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2017

Taal

Nederlands