De Loherschans aan de Leygraafweg te Belfeld (gem. Venlo, provincie Limburg)

In Belfeld is in 2003 bij een archeologische opgraving een schans uit de vroegmoderne tijd aangetroffen.

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) staan de resultaten van een archeologische opgraving die in 2003 plaatsvond in het kader van de archeologische begeleiding van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid. Hierbij zijn resten aangetroffen van de Loherschans. Deze schans bestond uit een binnenterrein met omgrachting. De vondsten dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw.

Rood aardewerk

Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit gebruiksaardewerk en in mindere mate uit bouwmateriaal, metaal, glas, bot, hout, leer en vuursteen. De vondsten zijn vooral afkomstig uit de opvulling van de gracht. Het gaat om een grote hoeveelheid roodbakken, lokaal geproduceerd aardewerk. Aan de hand van deze vondsten zijn de opgravers ervan uitgegaan dat de schans een militaire functie had en werd bemand door soldaten. In 2010 werd deze conclusie herzien. Door nieuwe inzichten werd duidelijk dat het hier net zo goed om een burgerschans kan gaan. De defensieve betekenis van een kleine, solitair liggende militaire schans tegen een optrekkend leger is nogal beperkt. Wel zal de schans bescherming hebben geboden tegen bijvoorbeeld kleinere, ongeorganiseerde groepen plunderaars.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met Limburgse archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 192
Redactie: M. Lascaris en J. Schotten
ISBN: 978 90 5799 177 6
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2011