De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen

In deze publicatie is onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van het bouwen op archeologische vindplaatsen.

Elke archeologische vindplaats is anders. Dit rapport geeft dan ook geen advies over hoe er met bepaalde vindplaatsen om moet worden gegaan. De publicatie brengt alleen de mogelijke gevolgen van bebouwing van een vindplaats in kaart. Hierbij gaat het om een optelsom van verschillende factoren: ouderdom, complextype, aanwezige materialen, gaafheid, de bodemsoort en de waardering van de vindplaats. Aan het rapport is een schema toegevoegd, dat helpt om te bepalen welke informatie en welk onderzoek nodig is om de effecten van bouwen te voorspellen. Ook zijn er kaarten gemaakt van de zettingsgevoeligheid van de Nederlandse bodem, verdeeld per diepte.

Archeologievriendelijk bouwen

In verband met de voorkeur om archeologische resten in de bodem (in situ) te behouden, maar zeker ook vanwege de hoge kosten die gemoeid zijn met opgravingen, is het relevant om uit te zoeken welke schade het grondarchief oploopt als het wordt bebouwd. Er kunnen dan maatregelen worden genomen om deze schade te beperken: dit wordt ook wel archeologievriendelijk bouwen genoemd.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is voor degenen die beslissingen nemen over bouw- en inrichtingsplannen op (potentiële) archeologische vindplaatsen.

Colofon

Tekst: D.J. Huisman, J. Bouwmeester, G. de Lange, Th. van der Linden, G. Mauro, D. Ngan - Tillard, M. Groenendijk, T. de Ridder, C. van Rooijen, I. Roorda, D. Schmutzhart, R. Stoevelaar
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011