De Fryske Marren Haskerveenpolder: een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 23

Deze brochure licht toe waarom Haskerveenpolder een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

De Haskerveenpolder ligt in de driehoek Joure, Heerenveen en Akkrum en op het kruispunt van drie Friese landschappen; het Merengebied, het Laagveengebied en Gaasterland. Vooral vanaf de 17e eeuw tot in de 20e eeuw is veen afgegraven voor turfwinning. De bodem daalde hierdoor aanzienlijk met vernatting als gevolg. Regelmatig werden ‘verdronken’ delen opnieuw ingepolderd. Dankzij de Ruilverkavelingswet van 1954 kon de polder opnieuw ingericht worden. Met deze ruilverkaveling kwam een betere infrastructuur tot stand, werd de waterhuishouding verbeterd en konden maatschappelijke achterstanden worden weggenomen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

De publicatie is ook beschikbaar in het Fries.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van De Fryske Marren, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands