Cultuurhistorische verkenning, krimp in de beschermde dorpsgezichten van Dongeradeel
Mediatype: 

In deze verkenning is onderzocht hoe er met krimp in beschermde dorpsgezichten kan worden omgegaan. Drie scenario’s staan centraal: consolideren, extensiveren en ontwikkelen.

Grote delen van het Nederlandse platteland hebben te maken met een bevolkingsdaling. Ook beschermde dorpsgezichten worden niet ontzien. Zo ook Holwerd, Metslawier, Ee en Paesens-Moddergat, gelegen in de gemeente Dongeradeel in het noorden van Friesland. In deze verkenning is gekeken naar het anticiperen op krimp in de dorpsgezichten. Drie scenario’s staan centraal: consolideren, extensiveren en ontwikkelen. Consolideren heeft betrekking op behoud en versterking van de aanwezige cultuurhistorische kernkwaliteiten. Extensiveren richt zich op plekken waar sloop denkbaar. Ontwikkelen is mogelijk op locaties waar een nieuwe impuls de gebieden aantrekkelijker kan maken.

Voorlopergebieden

In de Visie Erfgoed en Ruimte (VER, 2011) heeft het rijk de ambitie geformuleerd voor een erfgoedzorg die een directe relatie aangaat met actuele maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. In de VER wordt geconstateerd dat krimpregio’s voorlopergebieden zullen worden als het gaat om herbestemming en de onorthodoxe keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. De gemeente Dongeradeel is hier ook mee bezig en heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd om deze Cultuurhistorische Verkenning op te stellen.

Voor wie
Deze verkenning is voor erfgoedprofessionals en mensen werkzaam in de ruimtelijke ordening die te maken hebben met de problematiek in krimpgebieden.

Colofon
Auteurs: Lammert Prins en Peter Timmer
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012