Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Friesland

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Friesland biedt een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de kwaliteiten van het gebied rondom de Friese kuststrook van het IJsselmeer en onderscheidt een aantal karakteristieken die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit zoals die nu beleefbaar is.

Overstromingen

Het Friese landschap is gevormd door water in de vorm van zee, landijs en rivieren. Dankzij de aanleg en verbetering van de zeedijken vond vanaf de 16de eeuw vrijwel geen afslag meer plaats en ontstond een stabiele kustlijn. Desondanks bleef de zee gevaarlijk en was er continu dreiging van overstromingen. Pas met de komst van de gemalen in de 20ste eeuw kwam er een einde aan de wateroverlast in Friesland.
De afsluiting van de Zuiderzee had grote gevolgen voor de waterstaat, visserij en bedrijvigheid. De Friese kust werd in de 20ste eeuw in toenemende mate ingericht voor recreatie.

Gebiedsbiografie

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Friesland belicht de context van de cultuurhistorische gebiedsbiografie en de ruimtelijke karakteristieken waarin de thema’s ‘land en water’ en ‘transport’ voor het grootste deel de structuur van het huidige gebied domineren.

Omgevingsvisies

Ten behoeve van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 en provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met vele partijen een reeks cultuurhistorische deelbiografieën laten maken; voor Flevoland een gecombineerde biografie, voor de oostkust van de voormalige Zuiderzee, voor de IJsselmeerkust van Noord-Holland en voor Friesland. In deze deelstudies worden de thema's land en water, handel, visserij en wonen en leven uitgewerkt voor de verschillende gebiedsdelen. 

Voor wie

In de synthese vinden ontwerpers, planologen, bestuurders en andere ruimtelijke professionals per karakteristiek richtinggevende principes om de ruimtelijke kwaliteit en de bijzondere karakteristieken van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.

Colofon

  • Auteurs: Meindert Schroor, Aukje Mennens, Peter Boer
  • Opdrachtgever: gemeente Súdwest Fryslân in samenwerking met de gemeente De Fryske Marren, Provinsje Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: SB4, Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, Belfort Cultuurhistorie en Monumenten (Wageningen), CartoMagie (Doetinchem), Bureau Varenius (Houten), Mennens Archeo Advies (Leeuwarden), Roodeschool
  • Uitgegeven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands