Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening

In deze brochure staan aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek ten behoeve van ruimtelijke planvorming.

De richtlijnen in deze brochure sluiten aan bij de rijke onderzoekspraktijk die de laatste jaren in Nederland tot stand is gekomen. Er is dan ook niet gekozen voor de beschrijving van één specifieke werkwijze. De nadruk ligt op een beschrijving van de diverse factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderzoek. Ook de rol van de opdrachtgever komt aan bod. Deze brochure geeft geen aanwijzingen voor de vertaling van cultuurhistorisch onderzoek in ruimtelijke plannen, beleid of regels. Deze zijn te vinden op de website www.handreikingerfgoedenruimte.nl. Daar zijn ook goede voorbeelden te vinden van cultuurhistorisch onderzoek.

Belangenafweging

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat ruimtelijke ordening een afweging van verschillende belangen is. Een van de belangen is het cultureel erfgoed. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is daarom de verplichting opgenomen om in de ruimtelijke ordening ‘rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten.’ Om aan deze verplichting te voldoen is cultuurhistorisch onderzoek noodzakelijk.

Voor wie

Deze richtlijnen zijn bestemd voor erfgoedprofessionals, overheden in hun rol als opdrachtgever van cultuurhistorisch onderzoek, andere belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen en liefhebbers van cultureel erfgoed.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013