Beschermen archeologische vindplaatsen onderwater

Deze folder geeft informatie over mogelijke maatregelen om archeologische resten onder water te behouden.

Deze maatregelen kunnen zowel fysiek of beleidsmatig van aard zijn. Met fysieke maatregelen worden alle daadwerkelijke ingrepen in het landschap bedoeld die de archeologische vindplaats beschermen tegen de bedreigingen vanuit de omgeving. Een voorbeeld hiervan is het afdekken van scheepswrakken. Denk bij beleidsmaatregelen aan een aanwijzing als monument, afspraken met de terreinbeheerder over het gebruik van de locatie, het invoeren van een vaarverbod of ankerverbod en de bijbehorende handhaving.

In situ

Archeologische resten blijven over het algemeen het beste geconserveerd op de plek en in de omstandigheden waar ze ooit terecht kwamen (in situ). Soms worden de resten, zoals bijvoorbeeld een kwetsbaar materiaal als hout, toch bedreigd door natuurlijke omstandigheden. Om de archeologische vindplaats dan toch in situ in stand te kunnen houden, kunnen maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen moeten voorkomen dat de archeologische waarde van de vindplaats verloren gaat.

Voor wie

Dit brochure is bedoeld voor eigenaren, beheerders en beleidmakers die te maken hebben met onderwaterarcheologie.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014