Archeologische waardering van Celtic fields in Drenthe

Deze rapportage doet verslag van een verkennend onderzoek met als doel een goed bruikbare methode te vinden om raatakkers of celtic fields te kunnen waarderen.

In het project zijn elf terreinen met sporen van prehistorische raatakkers geselecteerd voor waarderingsonderzoek. Eerst zijn de terreinen visueel geïnspecteerd, dat wil zeggen dat bekeken is of het oorspronkelijke walpatroon in het huidige reliëf waarneembaar is. Vervolgens is booronderzoek verricht om vast te stellen of er nog resten van een fossiele akkerlaag aanwezig zijn en welke ruimtelijke verspreiding deze dan hebben. Op basis daarvan is een archeologische waarderingsmethode ontwikkeld met een indeling in vier waarderingscategorieën. De ervaringen die in dit verkennende methodologische project zijn opgedaan, resulteerden in een nieuwe leidraad voor inventarisatie en waardering van Celtic fields.

Subtiele relicten

In de periode 2003-2006 hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Drenthe gewerkt aan de herziening van de Archeologische Monumenten Kaart Drenthe. Daarbij was ook aandacht voor terreinen met sporen van prehistorische akkers. Deze worden ook wel raatakkers of celtic fields genoemd. De specifieke problematiek van deze akkers vroeg om de uitvoering van een verkennend methodologisch project. Doel daarvan was de ontwikkeling van een transparante, goed onderbouwde en bruikbare waarderingsmethode voor deze subtiele relicten in het landschap.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van Drenthe.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 141
Auteurs: T. Spek, M. Snoek, W. van der Sanden, M. Kosian, F. van der Heijden, L. Theunissen, M. Nijenhuis, H. Vroon en K. Greving
ISBN: 978-90-5799-094-6
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009

Taal

Nederlands