Archeologische boringen langs Groot Zeilmeer

Langs Groot Zeilmeer bij Apeldoorn zijn 36 boringen verricht. Hierbij zijn weinig vondsten gedaan; de vindplaats is dan ook niet behoudenswaardig.

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) staan de resultaten van een waarderend booronderzoek van een vindplaats van de Hamburgcultuur (ca. 12.500-11.800 v.Chr.) langs Groot Zeilmeer bij Meerveld, gemeente Apeldoorn. Naar aanleiding van oppervlaktevondsten van stenen artefacten zijn 36 boringen gezet in de hoek van een grote akker en in het aangrenzende bosgebied. Het aantal artefacten dat in de boringen is aangetroffen, is laag: de meeste boringen hebben geen of slechts één artefact opgeleverd.

Niet behoudenswaardig

Het doel van het veldonderzoek was om gegevens te verzamelen over de locatie, omvang en fysieke kwaliteit van de vindplaats. Wanneer er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats, komt deze in aanmerking voor bescherming. Dat is nu niet het geval. Het blijkt dat de vindplaats als gevolg van ploegen verstoord is. De artefacten zijn in de bouwvoor en aan het oppervlak terechtgekomen en ondergeploegd. Van een intacte archeologische laag in het akkerperceel is dus geen sprake meer. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de Hamburgvindplaats zich uitstrekt tot in het aangrenzende bosgebied. Om deze redenen komt de vindplaats niet in aanmerking voor een beschermde status.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie in Gelderland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 216
Auteurs: E. Rensink en J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057992131
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013