Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk

Westelijk Noord-Brabant stond lange tijd bekend als ‘geografische kennislacune.’ Met deze archeologische rapportage wordt deze lacune voor een groot deel ingevuld.

Deze publicatie laat zien dat de periode 1997-2013 veel nieuwe gegevens heeft opgeleverd over het verre verleden van dit deel van de provincie. Zo zijn er vele tientallen nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen opgespoord. Ook wordt duidelijk dat het westelijk deel van Noord-Brabant een streekeigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn sporen aangetroffen uit perioden die elders in de provincie nauwelijks voorhanden zijn, zoals de plattegronden van boerderijen en de lay-out van de nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd/vroege middeleeuwen in de omgeving van Tilburg.

477 rapporten

Deze publicatie presenteert de resultaten van een synthetiserend onderzoek, gebaseerd op 477 rapporten van gravend archeologisch onderzoek in westelijk Noord-Brabant. De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen om zo kennislacunes op te vullen. Westelijk Noord-Brabant was een van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benoemde kenniskansen omdat hier een grote geografische kennislacune bestond.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 51
Redactie: E.A.G. Ball en R.M. van Heeringen
Auteurs: E.A.G. Ball (BAAC), S. Delaruelle (Archeologische Dienst Antwerpse Kempen), R.M. van Heeringen (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie), A. Huijbers (BAAC), P. Kimenai (BAAC), C. van der Linde (BAAC), R. Schrijvers (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) en L.A. Tebbens (BAAC). Met bijdragen van: E. Drenth (Archeomedia), W.A.M. Hessing (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie), R. Jansen (gemeentelijk archeoloog Oss), K.A.H.W. Leenders (’s-Gravenhage) en K.E. Waugh (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie).
ISBN/EAN: 9789057992568
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands